Gemeenten

In 2011 is de Green Deal-aanpak begonnen. Met deze interactieve werkwijze wil de overheid vernieuwende, duurzame initiatieven uit de samenleving de ruimte geven. Dit doet zij door knelpunten in de wet- en regelgeving weg te nemen, nieuwe markten te creëren, goede informatie te geven en te zorgen voor optimale samenwerkingsverbanden. Door heldere onderlinge afspraken kunnen deelnemers werken aan concrete resultaten, waarbij iedere betrokken partij zijn eigen verantwoordelijkheid heeft. Inmiddels hebben zich binnen de Green Deal-aanpak meer dan 30 gemeenten aangemeld met initiatieven voor aardgasvrije wijken.

Minimaal energieneutraal bouwen

Veere wil in 2050 een energieneutrale gemeente zijn. Op het vlak van Duurzaam Wonen streeft men voor 2020 naar meerdere aspecten. Zo zal bij gronduitgifte een eis zijn dat er minimaal energieneutraal wordt gebouwd. Verder moet voor 2050 het gasverbruik door huishoudens zijn uitgebannen. Vooruitlopend daarop wil de gemeente zelf ervaring opdoen. Hiervoor is het project Domburg Singelgebied geselecteerd om aardgasvrij te gaan ontwikkelen.

Nieuwbouw niet meer op aardgas

In Amsterdam gaat de nieuwbouw voor het grootste deel al niet meer op aardgas. Voor nieuwbouwwijken geldt in het algemeen een aansluitplicht op het warmtenet. Waar dit niet het geval is worden in een tenderprocedure punten toegekend aan aardgasvrij bouwen en komt er in de praktijk ook geen aardgas meer. Een uitzondering vormen losstaande panden, die krijgen soms nog wel een gasaansluiting.

In 2040 klimaatneutraal

Den Haag wil in 2040 klimaatneutraal zijn. Dat betekent dat per jaar ongeveer 10.000 woningen klimaatneutraal gemaakt moeten worden. Warmte is één van de belangrijkste speerpunten. Om de ambitie te realiseren wordt volop ingezet op alle oplossingen die voorhanden zijn: isoleren, individueel verwarmen en collectieve netten die gebruikmaken van duurzame lokale én regionale bronnen.

Collectief warmtenet

In Meppel wordt de wijk Nieuwveense landen gebouwd, waar stapsgewijs woningen worden neergezet, uiteindelijk zo’n 2.000 in 2038. De eerste fase beslaat 445 woningen, waarvan er iets meer dan de helft al is gebouwd. De komende jaren gaat het om 200 nieuwe woningen en de warmtevoorziening daarvan. Er is een collectief warmtenet (middentemperatuur, 70 graden aanvoer bij de woning) aangelegd dat in de eerste bouwfase de warmte gaat voorzien. In de volgende fases zal de woningdichtheid en de warmtevraag per woning lager zijn, en zullen de BENG-eisen hoger zijn. Het is dan maar de vraag of een warmtenet hier nog een reële oplossing zal zijn.

Zonneparken

De doelstelling van Leeuwarden voor 2020 is 20% energiebesparing in de woningbouw en 16% duurzame energieopwekking. Bij dit laatste spelen naast de bouw van zonneparken ook de inzet van restwarmte en geothermie een belangrijke rol. Leeuwarden heeft een aantal warmtenetten, deels op biogas en deels op aardgas. Mogelijk wordt een van de warmtenetten in de toekomst gevoed met restwarmte van Friesland Campina.

Geothermie, zon en groen gas

Noordoostpolder heeft de ambitie energieneutraal te zijn in 2030 en is met die ambitie al iets over de helft. Er zijn in de gemeente goede kansen voor geothermie, zon en groen gas. In een periode van 10 jaar verrijst er een aardgasvrije wijk met zo’n 270 woningen. Gezien de geleidelijke totstandkoming van de wijk zal de warmtevoorziening individueel zijn, zeer waarschijnlijk warmtepompen.

Bio-energiecentrale als bron

Alkmaar heeft in een gedeelte van de stad een warmtenet liggen. Tot dusverre werd dit verwarmd door een afvalverbrandingsinstallatie maar sinds eind 2017 wordt de bio-energiecentrale als bron gebruikt. Het warmtenet heeft nog veel capaciteit over en daarmee zijn er kansen voor uitbreiding.

Zonnepanelen, warmtepompen en windmolens

Schiedam streeft een CO2-reductie na van 30% in 2030 t.o.v. 1990. Dit heeft men vertaald in diverse energiebesparingsdoelen. Er wordt onder andere ingezet op duurzame energieproductie, zoals door toepassing van zonnepanelen, warmtepompen en windmolens.

Hernieuwbare bronnen

Almere streeft ernaar om in 2022 energieneutraal te zijn, met grote inzet van hernieuwbare bronnen. Dit ook met het oog op de Floriade die hier in 2023 wordt georganiseerd. Aardgasvrij richt zich zowel op nieuwbouw als bestaande bouw. Voor nieuwbouw gaat gelden dat er geen aardgasaansluiting meer komt. Almere heeft een grote nieuwbouw opgave van 60.000 woningen in de komende 30 jaar. Daarbij wordt gekeken naar aansluiting op het bestaande warmtenet of naar gebruik van warmte/koudeopslag en all-electric oplossingen.

Duurzaamste glastuinbouwgemeente

Westland heeft als doelstelling de duurzaamste glastuinbouwgemeente van Nederland te worden. Men wil ervaring opdoen met het aardgasvrij maken van een wijk van 187 woningen. Gelet op de aanwezigheid van veel aardwarmte is er een voorkeur voor de toepassing van geothermie in combinatie met een warmtenet als alternatieve energievoorziening. Daarbij zou aangesloten moeten worden op een bestaande geothermiebron die enkele tuinders nu al in gebruik hebben.