Privacybeleid

Privacy- en Cookiebeleid

Merlijn Plus BV geeft tijdschriften uit, verstrekt nieuwsbrieven en mailings om bedrijven en personen op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen in bepaalde branches en verstrekt advertenties en aanbiedingen aan bedrijven. Merlijn Plus BV kan bij (het aanbieden van) haar producten en diensten gegevens over u verzamelen en verwerken.
Privacy staat bij ons hoog in het vaandel. Hierbij informeren wij u over de persoonsgegevens die wij verwerken, waarvoor wij deze gegevens gebruiken, hoe wij omgaan met deze persoonsgegevens en welke mogelijkheden u heeft tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens.
Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Merlijn Plus BV. Indien u vragen heeft over dit document of de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u die per post of e-mail aan ons stellen (zie contactgegevens).

Verwerkingsdoeleinden en persoonsgegevens
Wij verwerken uw persoonsgegevens, omdat deze benodigd zijn om onze producten en diensten aan te kunnen bieden. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt. U bent hiertoe niet verplicht. Sommige gegevens zijn echter wel noodzakelijk om onze producten en diensten aan te kunnen bieden, bijvoorbeeld om u een tijdschrift toe te kunnen zenden of (bij een nieuwsbrief) u een e-mail te kunnen sturen. De volgende persoonsgegevens worden door ons verwerkt:
– Voor- en achternaam
– Financiële gegevens (zoals een bankrekeningnummer) ten behoeve van het verwerken van betalingen
– Adres, woonplaats
– Telefoonnummer en e-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief aan Merlijn Plus BV verstrekt. Daarbij kan worden gedacht aan persoonsgegevens van abonnees en contactpersonen van verschillende ondernemingen die benodigd zijn voor de diensten die wij aanbieden.
– Bij gebruik van onze website(s) verwerken wij informatie over dat gebruik, zoals de bezochte pagina’s, de advertenties die aan u zijn vertoond en waarop u heeft geklikt.

Wij verzamelen niet altijd alle bovenvermelde (categorieën van) gegevens, omdat dat niet altijd nodig is.
De door u verstrekte persoonsgegevens kunnen wij combineren met andere gegevens via externe bronnen, zoals de website van het bedrijf waar(voor) u werkt, het handelsregister en dergelijke.
Bovendien verwerken wij persoonsgegevens voor commerciële doeleinden. Wij kunnen u (soms voor u kosteloos) producten en diensten aanbieden, doordat wij deze kunnen financieren via advertenties. Het verwerken van de betreffende persoonsgegevens biedt ons de mogelijkheid een beter inzicht krijgen in de producten en diensten waar u als gebruiker in bent geïnteresseerd en advertenties daarop aan te (laten) passen.
Tevens kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:
– het aanbieden en/of verzenden van onze producten en diensten, zoals een tijdschrift, magazine, nieuwsbrief en/of andere (gerichte) aanbiedingen en advertenties;
– het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten met u;
– het afhandelen van uw betalingen en zo nodig inschakelen van een derde om vorderingen te innen;
– het u in de gelegenheid stellen om informatie te plaatsen en uit te wisselen met ons;
– het contact opnemen met u in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening, aanbiedingen en voor servicedoeleinden en om u te informeren over wijzigingen van onze producten en/of diensten;
– het analyseren, verbeteren, beveiligen en/of onderhouden van onze website(s) en technische systemen;
– het voldoen aan de op onze rustende wettelijke verplichtingen.

Rechtsgronden voor de verwerking
Wij verwerken de persoonsgegevens voor de doeleinden die hiervoor onder het kopje ‘Verwerkingsdoeleinden en persoonsgegevens die wij verwerken’ zijn vermeld op basis van uw toestemming, omdat wij deze nodig hebben voor het uitvoeren van onze overeenkomst met u en/of omdat wij hiervoor een gerechtvaardigd belang hebben.
Indien wij uw gegevens verwerken op basis van toestemming doen wij dat door middel van een verklaring of ondubbelzinnige actieve handeling van u. Indien u jonger bent dan 16 jaar, dient u uw wettelijke vertegenwoordiger toestemming te laten geven.
In het kader van onze reguliere bedrijfsactiviteiten hebben wij een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van uw gegevens. Zo hebben wij er belang bij om u kosteloos magazines, tijdschriften, nieuwsbrieven en/of aanbiedingen te kunnen (blijven) verstrekken als gevolg waarvan u dan wel het bedrijf waar(voor) u werkt onder meer op de hoogte blijft van actualiteiten, nieuwe producten en/of diensten in de branche waarin u werkzaam bent.
Indien wij op basis van toestemming uw gegevens verwerken, kunt u die toestemming op elk moment intrekken. Indien wij producten, diensten, tijdschriften, nieuwsbrieven en/of e-mails sturen zonder dat wij daarvoor een overeenkomst met u hebben gesloten of eerder een overeenkomst met u hebben gesloten in het kader van een soortgelijke product en/of dienst, dan zullen wij op uw eerste verzoek deze producten, diensten, tijdschriften, nieuwsbrieven en/of e-mails niet langer verstrekken.

Delen van persoonsgegevens met derden
Merlijn Plus BV kan in het kader van haar verwerkingsdoeleinden, zoals hiervoor vermeld, uw persoonsgegevens met derden delen. Merlijn Plus BV kan ook uw persoonsgegevens delen met derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Tussen Merlijn Plus BV en derden die uw gegevens in onze opdracht verwerken, worden verwerkersovereenkomsten afgesloten om te waarborgen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd en uw rechten op grond van de privacyregelgeving worden gewaarborgd. Deze verwerkers zijn niet gerechtigd om uw persoonsgegevens voor door hen zelf te bepalen doeleinden te gebruiken.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Merlijn Plus BV bewaart uw persoonsgegevens zolang als dat nodig voor bovenstaande verwerkingsdoeleinden of om te kunnen voldoen aan de wettelijke (bewaar-)verplichtingen.

Cookies
Merlijn Plus BV maakt gebruik van cookies. Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die bij uw eerste bezoek aan de website van Merlijn Plus BV, worden opgeslagen in/op (de browser van) uw computer, smartphone of tablet. Cookies kunnen uw gegevensdragers of de daarop opgeslagen bestanden niet beschadigen. De cookies worden door ons verzameld zodat wij kunnen zorgen voor een goed functionerende website, uw voorkeursinstellingen worden onthouden en de website kan worden geoptimaliseerd.
Afmelden voor de cookies is mogelijk door de instellingen van uw browser dusdanig te wijzigen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u via uw browserinstellingen eerder opgeslagen cookies verwijderen. Meer informatie kunt u vinden op: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Op de website van Merlijn Plus BV kunnen cookies worden geplaatst door derden. Onder derden kunnen andere bedrijven waaronder adverteerders worden geschaard. Op onze website(s) wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van analytische cookies via “Google Analytics”.

Cookies verwijderen
Indien u niet wilt dat websites cookies op uw apparaat plaatsen, kunt u het plaatsen van cookies blokkeren door de instellingen van uw internet browser aan te passen (raadpleeg hiervoor indien gewenst de helpfunctie van uw browser). Houd er dan wel rekening mee dat onze website niet optimaal zal werken.

Het recht op inzage, aanpassen of verwijderen van persoonsgegevens
Indien wij uw persoonsgegevens hebben verzameld/verzamelen heeft u het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen en/of te verwijderen. Tevens heeft u het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken of bezwaar te maken tegen de (verdere) verwerking door Merlijn Plus BV. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit laatste recht houdt in dat wij, op uw verzoek, de betreffende persoonsgegevens in een computerbestand naar u of naar een door u genoemde organisatie sturen.
De verzoeken met betrekking tot de hiervoor opgesomde rechten kunt u per mail of per post versturen naar onze e-mail- of postadres (zie contactgegevens).
Niet in alle gevallen hoeven wij aan uw verzoek te voldoen of uw bezwaar te honoreren. Wij verwijzen u hiervoor naar de artikelen 15 tot en met 23 van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad (algemene verordening gegevensbescherming).
Wij zullen er zorg voor dragen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, schriftelijk (waaronder via e-mail) te reageren op uw verzoek. Indien wij uw verzoek niet honoreren, zullen wij u mededelen waarom wij dat niet doen. Ook willen wij erop wijzen dat u het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Beveiliging
Merlijn Plus BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Derhalve nemen wij passende maatregelen om iedere vorm van misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaarmakingen en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet voldoende zijn beschermd of u aanwijzingen heeft van misbruik, neem dan contact met ons op.

Wijzigingen van dit privacy- en cookiebeleid
Merlijn Plus BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Cookie- en Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Cookie- en Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Cookie- en Privacyverklaring op de hoogte bent.